• 10-08-2016 11வருட அரசு பொதுத்தேர்வு விடைக்குறிப்புகளை(paper valuation key) இணைத்து வழங்கும் ஒரே  துணைவன் - ஸ்ரீநாராயணா PHYSICS&CHEMISTRY கைடு
  • 10-08-2016 Narayana guide PHYSICS& CHEMISTRY only gives to u - 11 years ( March 2006 to March 2016)original govt public paper valuation key .(NOTE:Narayana +2 BIOLOGY GUIDE  COMING SOON .... 11 YEARS PAPER VALUATION KEY& QUESTION BANK TYPING WORK FINISHED)
  • 20-05-2016 +2 Sri Narayana PHYSICS & Chemistry  Guide latest Revised Edition JUNE  2016 ready (including MARCH  2016 Paper valuation key )
  • 18-01-2016   ஸ்ரீநாராயணா  + 2  உயிரியல் கைடு 11வருட அரசு பொதுத்தேர்வு விடைக்குறிப்புகளை தொகுத்து  பணிகள் வேகமாக நடைபெற்றுகொண்டிருக்கிறது. AUGUST 25TH 2016 மாதத்தில் வெளியீடு..
  • 04-01-2016 IF U WANT SRI NARAYANA CHEMISTRY  GUIDE PLEASE CONTACT THIS NO... 9578842280
  • 04-01-2016 NARAYANA CHEMISTRY GUIDE ONLY GIVES TO U 11 YEARS ORIGINAL GOVT PUBLIC PAPER VALUATION KEY, PTA BOOK QUESTIONS WITH DETAILED SOLUTION& UNIT WISE QUESTION BANK..
11வருட அரசு பொதுத்தேர்வு விடைக்குறிப்புகளை(paper valuation key) இணைத்து வழங்கும் ஒரே  துணைவன் - ஸ்ரீநாராயணா PHYSICS&CHEMISTRY கைடு

Note: If you have "Sri Narayana Publication" Chemistry Main guide, you can get the key from first page with 91 days premium account activation.